#58
19:52:30 <@LeshaInc> YuRaNnNzZZ: как там сервер? не лагает? :^) 19:52:30 <@LeshaInc> LeshaInc: не лагает 19:52:30 <@LeshaInc> LeshaInc: то чего нет лагать не может