#272
21:58 <LeshaInc> +---------+ 21:58 <LeshaInc> | | o 21:58 <LeshaInc> |да ладно| o#o 21:58 <LeshaInc> | все | | o 21:58 <LeshaInc> |нормально| |/ 21:58 <LeshaInc> | | | 21:58 <LeshaInc> --+---------+-------------- 21:58 <LeshaInc> (надгробный камень)