#161
22:28:43 <+MeXaN1cK> LeshaInc: ну что там, как прогресс? 22:28:50 <@LeshaInc> прогресс как прогресс 22:28:56 <@LeshaInc> ракета такая