#135
23:07:52 <jvekstrem-extrem> .water 23:07:56 <jvekstrem-extrem> ~water 23:07:56 <yuki`> ? 23:07:58 <jvekstrem-extrem> ~cofe 23:07:58 <yuki`> desu 23:07:58 <@fingercomp> ~oil 23:08:00 <yuki`> gimme something to work with 23:08:26 <jvekstrem-extrem> ~БЕНЗИН 23:08:27 <yuki`> what is this? 23:08:45 <jvekstrem-extrem> ~lubercant 23:08:45 <yuki`> i don't understand 23:08:56 <jvekstrem-extrem> ~pickles 23:08:56 <yuki`> ? 23:09:10 <eu_tomat> Когда не с кем выпить...