#100
18:53 <@LeshaInc> ~btc 18:53 <+yuki`> 1.0 BTC -> 7066.51 USD